Menu

Социално подпомагане на лица с трайна неработоспособност

Лицата с намалена работоспособност от 50 до 70 % имат право на:
намалена цена на карта за градски транспорт (за живеещите в София на стойност 20 лв.);
месечна помощ за транспортно обслужване в размер 15 на сто от гарантирания минимален доход.
еднократна помощ за инцидентно възникнали жизненоважни потребности;
еднократна помощ за лечение в чужбина;
месечна помощ за отопление;
заплащане на наема на общинско жилище;

целева помощ за покупка и ремонт на лични технически помощни средства;
целева помощ за жестомимичен превод - ако са с увреден слух;
намален размер на държавни такси и такси за документи;
данъчни облекчения;
безплатна годишна винетка за лек автомобил;
безмитен внос на автомобили – отнася се за лица над 6 г. с трайно намалена работоспособност и определени заболявания;
предварителна закрила при уволнение;
право на по-голям годишен отпуск в размер на не по-малко от 26 работни дни; 
право на едновременно получаване на пенсия и работна заплата;
право на едновременно получаване на пенсия и обезщетение при безработица при поне 9 месеца осигурителен стаж през последните 15 месеца.
облекчени условия за прием във ВУЗ след успешно полагане на кандидат-студентки изпит, 
облекчения при прехвърляне в друга специалност по здравословни причини; 
право на стипендия;
право на допълнително безплатно обучение по програми за общообразователно и професионално образование и обучение за възрастни;
право на начална рехабилитация по специфични програми за формиране на основни умения – за лица, които са получили трайни увреждания след 16 год. възраст;
медицинска и социална рехабилитация.

Лицата с намалена работоспособност от 71 до 90 % имат право на:
всички права на лица с намалена работоспособност от 50% до 70% 
намалена цена на карта за градски транспорт (за живеещите в София на стойност 6 лв);
2 безплатни пътувания в страната с БДЖ;
месечната добавка за ползване на информационни и телекомуникационни услуги е в размер 20 на сто от гарантирания минимален доход – отнася се деца до 16-годишна възраст с над 71 на сто трайно намалена възможност за социална адаптация;
 
Лицата с намалена работоспособност над 91 % имат право на:
всички права на лицата с намалена работоспособност до 90%
месечна добавка за диетично хранене и лекарствени продукти в 
размер 15 на сто от гарантирания минимален доход;
годишна добавка за балнеолечение и храна на стойност до трикратния размер на гарантирания минимален доход;
месечната добавка за достъпна информация в размер 15 на сто от гарантирания минимален доход;
еднократна помощ за преустройство на жилище в размер на 600 лв - ако са с инвалидна количка и ако средномесечния доход на член от семейството е равен или по-нисък от двукратния размер на гарантирания минимален доход;
целева помощ за покупка и/или приспособяване на лично моторно превозно средство в размер 1200 лв., ако месечният доход на член от семейството за последните 12 месеца е равен или по нисък от трикратния размер на гарантирания минимален доход – ако са със затруднено придвижване, учащи се или работещи, и не са ползвали облекчения за внос на МПС;

Лицата с намалена работоспособност над 90 % с право на чужда помощ, имат и следните допълнителни права:
всички права на лицата с намалена работоспособност над 91%
намалена цена на карта за градски транспорт за придружителя (за София на стойност 8 лв.);
2 безплатни пътувания с БДЖ и за придружителя;
целева помощ за придружител, ако са с увредено зрение;
зачита се за осигурителен стаж времето, през което родител /осиновител или съпруг/ съпруга не са били осигурени или не са получавали пенсия, когато са полагали грижи за инвалид със загубена работоспособност над 90 на сто, който постоянно се нуждае от чужда помощ.
От месец януари 2019 г. всички хора с трайни увреждания, които са над 18 години имат право на нов вид месечна финансова подкрепа. Помощта е регламентирана в новия Закон за хората с увреждания, обнародван в бр. 105 на Държавен вестник от 18.12.2018 г., и ще замени досега изплащаните на лицата добавки за социална интеграция, както и социалната пенсия за инвалидност, когато същата се изплаща към друг вид пенсия. Размерът на финансовата подкрепа зависи от степента на увреждане и се определя и актуализира спрямо линията на бедност в България, определена с Постановление на Министерския съвет за съответната година. За 2019 г. линията на бедност в България е 348 лв.Месечната финансова подкрепа ще се изплаща от Агенцията за социално подпомагане (АСП) до края на месеца, следващ месеца, за който се полага, по избрания от лицата начин – чрез пощенските клонове или по банков път. Очакванията са, че тя ще се получава от над 600 000 души – с около 100 000 повече в сравнение с тези, които към момента получават добавки за социална интеграция.
За хората със степен на увреждане от 50 до 70,99% месечната финансова подкрепа ще е 7% от линията на бедност или 24,36 лв. за 2019 г. За хората със степен на увреждане от 71 до 90% нейният размер ще е 15% от линията на бедност или 52,20 лв. За хората със степен на увреждане над 90% финансовата подкрепа ще е 25% от линията на бедност или 87 лв. За хората с над 90% степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават пенсия за инвалидност поради общо заболяване или поради трудова злополука или професионална болест новата помощ ще е равна на 30% от линията на бедност или 104,40 лв. Най-висок размер на финансова подкрепа ще получават хората с над 90% степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават социална пенсия за инвалидност. За тази група новият вид месечна помощ през 2019 г. ще е 57% от линията на бедност, което прави 198,36 лв.
Предвидената в Закона за хората с увреждания трансформация на социалните пенсии за инвалидност, изплащани към друг вид пенсия от Националния осигурителен институт (НОИ) в размер на 25 на сто, в месечна финансова подкрепа, ще засегне около 336 хил. пенсионери. Считано от 01.01.2019 г., този вид пенсии ще бъдат служебно прекратени от НОИ, след което институтът ще изпрати на всеки засегнат пенсионер писмено разпореждане с размера на пенсията, която остава дължима. Прекратените по този ред пенсии стават част от новата месечна финансова подкрепа, която от 2019 г. ще се плаща от АСП, като размерът ѝ не може да бъде по-нисък от размера на прекратената социална пенсия.
Прекратяването не засяга социалните пенсии за инвалидност, които се изплащат като самостоятелна пенсия на лицата.
Хората, които към момента получават месечна добавка за социална интеграция, ще получават новата финансова подкрепа, без да е необходимо да подават нови заявления в дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП). 
Лицата, които са получавали прекратената от 01.01.2019 г. социална пенсия за инвалидност, изплащана към друг вид пенсия, но не получават месечна добавка за социална интеграция, ще трябва да подадат заявление в ДСП по настоящия си адрес не по-късно от 31 март 2019 г., за да им бъде отпусната новата месечна финансова подкрепа, считано от 1 януари 2019 г.
Заявление-декларация в ДСП по настоящ адрес трябва да подадат и лицата, които получават месечна добавка за социална интеграция за наем на общинско жилище, тъй като от 1 януари 2019 г. сумата ще се отпуска под формата на целева помощ и ще се превежда директно на общините.
Повече информация, свързана с предстоящите промени, гражданите могат да получат в дирекциите „Социално подпомагане“ по настоящ адрес, пощенските клонове и териториалните поделения на НОИ, съобразно тяхната компетентност.

Запитване

Вашият Email 
Предмет 
Запитване 
Моля въведете следните символи: zueudblr Предпазва от SPAM!
    

Адресна информация

София, 1408

ул. Нишава № 121

help@onconavigator.info

0885 906-376