Menu

УСБАЛО

Гр. София, п.к. 1756
ул. "Пловдивско поле" 6
Телефон: 02 8076-299
Email:
https://www.sbaloncology.bg

Рейтинг

УСБАЛ по онкология ЕАД е болница, която е правоприемник на Националния онкологичен център и осъществява:
високо специализирана диагностично-лечебна и консултативна дейност за всички онкологично болни в страната; прилага стратегия за комплексна национална здравна политика против рака;
ръководи и координира националната лечебна тактика при онкологичните заболявания и изготвя стандарти и ръководства по онкология, съвместно със специалисти от други институции и организации; на базата на информация от Националния раков регистър организира, ръководи и отчита резултатите от организацията на онкологичната помощ;
провежда следдипломно обучение по специалността „медицинска онкология” и лъчелечение и курсове за повишаване на квалификацията по отделните направления на онкологията;
дава експертни становища за инвалидизация и трудоустрояване;

извършва научна и научно-приложна дейност в областта на рака и участва в национални и международни проучвания;
провежда политиката на Държавата и Съвета на Европа по онкология и сътрудничи с международни центрове и организации, свързани с проблемите на онкологията.
Понастоящем УСБАЛ по онкология ЕАД е водещо лечебно заведение в страната в областта на профилактиката, диагностиката и комплексното лечение на болните със злокачествени новообразувания; научен и научно-приложен център в областта на експерименталната онкология;
База за продължителна квалификация и специализация на висши медицински и немедицински специалисти, както и база за обучение на студенти и специализанти.
Като правоприемник на Националния онкологичен център, Болницата е организационно-методичен ръководител на онкологичните заведения в страната, експертен и контролен орган в областта на рака и национален координатор по онкология.

Адресна информация

София, 1408

ул. Нишава № 121

help@onconavigator.info

0885 906-376