Menu

Поставянето на диагноза за злокачествено заболяване не ви освобождава от заплащане на потребителска такса. Ще се освободите от такса, ако имате издадено решение на ТЕЛК, с което е определена трайна неработоспособност над 71%.

НЗОК заплаща за лечение в друга страна член на ЕС, а ко то е било извършено по спешност с Европейска здравна карта или, ако е издадено предварително разрешение за планово лечение. Предварително разрешение се издава в случаите, когато вид лечение може да се предостави в друга държава, но не може да се предостави у България в разумен срок. За повече информация вижте меню Лечение в чужбина.

Да. В направлението за консултация, което получавате не е отбелязано името на лекар, при когото да отидете на преглед. Право на пациента е да избере лекарят-специалист, с който да се консултира. Изпращащият лекар може да препоръча лекар или лаборатория, но не сте длъжни да се съобразите с него.

Не могат да Ви откажат болнично лечение, но ако не сте здравноосигурен трябва да заплатите за проведеното лечение по цени определени от болницата.

Не, не трябва да заплащате. При престой в болница се заплаща потребителска такса, медицински изделия, които не са платени от НЗОК. Може също, ако желаете да заплпатите за допълнителни услуги, като избор на екип, подобрени битови условия и други, описани в Наредбата за достъп до медицинска помощ.

Имате право на второ мнение. Лекуващия лекар е длъжен да предостави всички медицински документи на консултиращия лекар. НЗОК, обаче не заплаща тази услуга.

Можете да напуснете болницата по свое желание по всяко време на престоя, като подпишете документ за това, освен в случаите на принудително лечение, определени в закона.

Право на придружител имат непълнолетните пациенти, както и такива, които не могат да се грижат сами за себе си. В останалите случаи можете да поискат от вас допълнително заплащане за това.

Да, преценката за времето на изписване на пациента е на лекуващият лекар и Началника на отделението(клиниката), след изпълнение на кротериите, определни от НЗОК за всяка клинична пътека.

Можете да проверите Вашия здравноосигурителен статус на Интернет страницата на НАП или на НЗОК, като въведете Вашия Единен граждански номер.

Да. Пенсионерите са осигурени за сметка на държания бюджет, но се заплащат 8% върху допълнителния доход, който получават, като работещи.

Вие ще бъдете осигурен за сметка на Фонд „Безработица“ само за времето, за което получавате обезщетение за безработица. Във всички други случаи, регистрацията в бюрото по труда като безработен не Ви освобождава от задължение за плащане на здравни осигуровки.

Ако сте студент редовно обучение, здравните Ви осигуровки са за сметка на държавния бюджет до навършване на 26 годишна възраст, независимо дали учите в България или в чужбина. За да удостоверите, че сте студент в чужбина, трябва да представите легализиран превод на съответното удостоверение за всеки семестър пред териториалното поделение на НАП по постоянен адрес.

Здравноосигурителната книжка се получава от избрания общопрактикуващ лекар. Ако изгубите своята здравноосигурителна книжка, трябва да подадетет молба по образец до директора на Районната здравноосигурителна каса, от където ще получите нова срещу заплащане.

Рецептурна книжка се закупува от книжарница за медицинска документация. Рецептурната книжка се ползва само от болни със заболявания определени по списък от НЗОК. Рецептурната книжка се попълва от общопрактикуващия лекар и се заверява в съответната РЗОК.

Запитване

Вашият Email 
Предмет 
Запитване 
Моля въведете следните символи: uuhwmxop Предпазва от SPAM!
    

Адресна информация

София, 1408

ул. Нишава № 121

help@onconavigator.info

0885 906-376