Menu

Рак на стомаха - Лечение

Индекс на съдържанието

 

Планирането на лечението включва междудисциплинарен екип от медицински специалисти. Това обикновено предполага среща на различни специалисти, наречена мултидисциплинарно мнение.На тази среща планирането на лечението ще бъде обсъдено според съответната информация, спомената по-рано.
Като първа стъпка екипът ще прецени дали туморът може да бъде опериран или не. При тумор, преценен за оперативен, туморът може също да е нахлул в структури около стомаха, но те могат да бъдат отстранени без усложнения. Възможно е туморът да не може да бъде опериран, тъй като се е разраснал твърде близо до близките органи или лимфни възли , защото е нараснал твърде близо до основните кръвоносни съдове или защото се е разпространил в отдалечени части на тялото. Няма ясно разграничителна линия между туморите, годни за операция и тези, които не са по отношение на TNM стадия , но по-вероятно е туморът на по-ранен стадий да бъде подходящ оперативно отстраняване.
Хирургията е единственото лечение, което се провежда с цел излекуване на рака. Ако това не е възможно, останалите лечения се извършват с цел облекчаване на симптомите и удължаване на живота на пациента.

Методите на лечение, изброени по-долу, имат своите ползи, рискове и противопоказания. Препоръчва се да попитате онколозите за очакваните ползи и рискове от всяко лечение, за да бъдете информирани за всички възможни последици. За някои видове лечение са на разположение няколко възможности и изборът трябва да бъде обсъден въз основа на претегляне на съответните им ползи и рискове.

План за лечение на локализирано заболяване (етап от 0 до III и подлежащ на резекция)
Ендоскопско лечение 
Ендоскопска резекция на лигавицата може да се направи за ракови заболявания, ограничени до вътрешния слой на стомаха или лигавицата *, обикновено за малки (<2 cm) тумори без наличие на язва . Лекарят ще прекара малка тръба надолу в гърлото и в стомаха (както се прави по време на гастроскопия) и ще премахне тумора. Наскоро по-големи тумори могат да бъдат отстранени чрез ендоскопска субмукозна дисекция . При ендоскопската субмукозна дисекция също се използва малка тръба, което навлиза в гърлото и в стомаха, но техниката е различна и позволява отстраняване на по-големи тумори. Тази техника обикновено трябва да се предлага само на пациенти, които участват в клинично изпитване.

Хирургично лечение
 По време на операция хирурзите ще отстранят тумора с част или целия стомах. Количеството тъкан, която трябва да се отстрани, зависи от етапа. Важно е туморът да бъде отстранен като целта е да се стигне до здрава тъкан на стомаха и лимфните възли, намиращи се близо до стомаха.

Отстраняване на стомаха
• Част от стомаха или целият стомах се отстранява хирургично в случаите на рак на стомаха от Ib до III. Медицинският термин за това отстраняване е гастректомия. Ако туморът е разположен достатъчно далеч от горния отвор на стомаха, горната част на стомаха може да бъде спасена. Това се нарича субтотална гастректомия. Ако туморът е разположен в горната част на стомаха, хирургът може да спаси най-ниската част и да премахне горната част на стомаха заедно с най-ниската част на хранопровода. Най-долната трета от стомаха ще бъде присъединена към останалия край на хранопровода, за да се създаде нов по-малък стомах.
• Ако туморът се е разпространил по целия стомах, а също и ако е разположен в горната част на стомаха, се извършва тотална гастректомия или пълно отстраняване на стомаха. В този случай хранопроводът впоследствие се прикрепя отново към тънките черва, създавайки малка нова торбичка, заместваща стомаха, където храната може да се съхранява преди да се движи надолу по чревния тракт.
Отстраняване на лимфните възли
 
В случай на частична или пълна гастректомия, също се отстраняват поне 15 лимфни възли около стомаха. Тези много малки органи, които филтрират течност, идваща от стомаха, след това се изследват от патолога , за да се прецизира стадирането. Той ще провери дали може да открие туморни клетки в лимфните възли. Когато се отстранят повече лимфни възли , изследванията показват по-висока степен на преживяемост, но има и повече странични ефекти, поради което тази процедура се препоръчва само при пациенти в по-добра форма.

Премахване на други органи
  Ако други близки органи като панкреаса са засегнати от туморни клетки и ако пациентът е в достатъчно добро общо състояние, тези органи също могат да бъдат отстранени. Далакът, разположен от лявата страна на стомаха, трябва да бъде отстранен в случай на тумор от тази страна на стомаха. Това е така, защото някои лимфни възли се намират много близо до далака и по този начин лекарите могат да се уверят, че всички лимфни възли между стомаха и далака са отстранени.
Хирургията при рак на стомаха се извършва обикновено чрез отваряне на корема. За тези интервенции може да се използва лапароскопия , но предимствата все още не са доказани. По време на този тип операция хирургът работи с малка камера и няколко инструмента, които се поставят чрез малки разрези в корема. Тъй като се избягва голям разрез, времето за възстановяване на пациента може да бъде по-кратко. Изследванията се опитват да установят, дали лапароскопската хирургия е толкова ефективна, колкото отворената хирургия, особено при определяне дали са отстранени достатъчно лимфни възли .

Адювантна терапия
Адювантната терапия е терапия, която се прилага в допълнение към хирургията. Това може да бъде под формата на химиотерапия самостоятелно или в комбинация с лъчетерапия. Терапията с адюванти може да се започне преди (неоадювант) или след операция. Целта на адювантните терапии е да се намали размерът на тумора и да се улесни отстраняването му чрез операция, когато се прилага преди операция, и да се елиминират останалите ракови клетки, останали след операцията, в стомаха или лимфните възли.
Вариантът, който в момента е най-широко използван в Европа, е преди- и следоперативна химиотерапия.

Предоперативна и следоперативна химиотерапия
Целта на химиотерапията е използването на лекарства за убиване на туморните клетки или ограничаване на растежа им.
Няма нито едно лекарство или комбинация от лекарства, което е известно, че действа най-добре за всички пациенти. Изборът трябва да бъде обсъден по време на мултидисциплинарната консултация, като се вземе предвид съответната информация, описана по-горе.
Често се използва комбинация от три лекарства (епирубицин * или „Е“, цисплатин * или „С“ и 5-флуороурацил * или „F“), или съкратено ECF. Тези лекарства се дават преди и след операцията. Друга често срещана комбинация включва E, C и капецитабин („X“) или съкратено ECX. Този подход на лечение дава сравними резултати с комбинацията ECF.

Други адювантни терапии
Следващите опции също показват някои добри резултати, но са необходими повече доказателства, за да ги сравним с периодичната химиотерапия. Следователно в момента те се разследват по-нататък.
• Хеморадиация: Хеморадиацията е комбинацията от химиотерапия и лъчетерапия. Лъчетерапията е лечение на рак, което убива раковите клетки, като използва радиация, насочена специално към областта на тумора.
1. Адювантна хеморадиация: Хеморадиацията може да се прилага след операция, за да се намали вероятността ракът да рецидивира. Две химиотерапии, 5-флуороурацил и левковорин , ще бъдат назначени преди, по време и след серия от 5 седмици лъчетерапия. Понастоящем тази интервенция изглежда най-полезна, ако по време на операцията са отстранени твърде малко лимфни възли, макар че подобряването на техниките при хемотерапията вероятно също ще подобри резултатите в други ситуации.
2. Неадювантна хеморадиация: Хеморадиацията, която се прилага само преди операцията, остава в експериментален стадий и следователно трябва да се проведе само в контекста на клинично изпитване .
 
• Адювантна химиотерапия: Това е химиотерапия, която се прилага само след операция. Проучванията в Азия показват, че пациентите, получаващи химиотерапия след операция, са живели по-дълго, но са необходими повече изследвания, за да се потвърди този резултат при европейските пациенти

План за лечение на локално напреднала болест, при кояо туморът не може да бъде опериран (стадий III и IV)
Туморът не може да бъде опериран, защото е навлязъл в структури около стомаха (като основните кръвоносни съдове), защото се е разпространил в други части на тялото или защото пациентът не е достатъчно годен за такава голяма операция.
За пациенти с локално напреднала неоперабилна болест се препоръчва химиотерапия * за облекчаване на симптомите. След това пациентите могат да бъдат оценени отново за операция, ако се повлияят добре от химиотерапията. Химиотерапията * е насочена към раковите клетки по цялото тяло и се прилага, за да убие туморните клетки или да ограничи растежа им. Видовете химиотерапия * за неоперабилно заболяване се обсъждат в следващия раздел (план за лечение за етап IV).
Някои пациенти могат да бъдат преоценявани за операция и могат също така да получат нео-адювантна хеморадиация(химиорадиация преди да се подложи на операция), въпреки че тази стратегия остава все още в сферата на проучванията.

План за лечение на напреднала и метастатична болест (етап IV)
В тези случаи туморът е нахлул в структурите, които обграждат стомаха, или повече от 15 лимфни възли са засегнати или ракът се е разпространил в други части на тялото.
При лечението на пациенти с напреднал или метастатичен рак на стомаха:
• Основната цел на лечението е поддържане или подобряване на качеството на живот. На пациентите трябва да се предлага персонализирана подходяща поддържаща грижа.
• Реалистичните цели за лечение трябва да бъдат обсъдени с пациента и неговото семейство, а пациентът трябва да бъде насърчаван да участва активно във всички решения. Предпочитанията на пациента винаги трябва да се вземат предвид.
• Някои пациенти биват съветвани да не се подлагат на хииотерапия, или самите те отказват такава и се лекуват само с поддържаща грижа (контрол на симптомите).

Лечението на пациенти със стадий IV рак на стомаха се основава на:
• Системни терапии, насочени към раковите клетки в цялото тяло, като химиотерапия и таргетни терапии.
• Терапии, насочени към раковите клетки локално, като хирургия и лъчетерапия.

Системна терапия
На този етап използването на химиотерапия * и таргетни терапии може да подобри преживяемостта. Те се дават, за да убият туморните клетки или да ограничат растежа им, което води до намаляване на симптомите и удължаване на преживяемостта.

Химиотерапия
Лекарствата, използвани за химиотерапия се категоризират и назовават въз основа на тяхната химическа структура и механизъм на действие. Основните категории лекарства, използвани при лечението на рак на стомаха, са: платинови агенти, антрациклини , пиримидини и таксани. Тези лекарства обикновено се дават в комбинация помежду си, за да се увеличи очакваната ефикасност.
Има различни комбинации от видове лекарства, отколкото могат да се използват, всяко със своите предимства и странични ефекти. Изборът ще бъде направен в зависимост от конкретното състояние на пациента и възможните странични ефекти от всеки режим. Възможните комбинации включват следното:
• Най-често се използва комбинацията от лекарство, съдържащо платина, като цисплатин *, с флуоропиримидин *, като 5-флуороурацил *.
• Антрациклин *, като епирубицин *, може да се добави към платинен агент и флуоропиримидин * за повишаване на антитуморна активност. Пример за това е споменатата по-рано схема ECF (епирубицин * или „Е“, цисплатин * или „С“ и 5-флуороурацил * или „F“). Въпреки това, последните проучвания предполагат, че в режима на ECF 5-флуороурацил * („F“) може да бъде заместен с капецитабин * („X“), а цисплатин * („C“) с оксалиплатин * („O“). По този начин са възможни нови комбинации, известни като ECX и EOX. Предимство на заместване на F с X е, че няма повече нужда от порт който е устройство за временен достъп за администриране на химиотерапията . Порт е тръба, която влиза в основната вена на шията и е прикрепена към малък резервоар, поставен под кожата на гърдите, през който се прилага лекарството. Той остава там толкова дълго, колкото е назначена химиотерапията , която може да бъде до шест месеца. Целта на това устройство е да се избегнат повторни инжекции при всяко приложение, което е неудобно за пациентите и може да доведе до локално увреждане на тъканите.
• Алтернативно, доцетаксел може да бъде добавен към комбинацията от цисплатин и 5-флуороурацил или капецитабин , за да се увеличи антитуморния ефект. Въпреки че тази комбинация удължава контрола на болестта и преживяемостта, тя може да даде повече нежелани ефекти, като недостиг на вид бели кръвни клетки, защитаващи организма от и борба с инфекциите, което се нарича неутропения.
• Иринотекан , 5-флуорурацил и левковорин , когато се комбинират, действат по подобен начин на цисплатин и 5-флуороурацил и следователно могат да се прилагат при пациенти, но това не се използва като първо лечение с химиотерапия .
Платиновите агенти, (флуоро) пиримидини , таксани и антрациклини са различни линии химиотерапия, които имат различни странични ефекти, въпреки че всички те могат да засегнат имунната система и да увеличат риска от сериозна инфекция.
Ако ракът прогресира въпреки първата линия на химиотерапия *, ново лекарство или комбинация от лекарства може да се прилага при пациенти, които са в добро общо състояние, за да понасят повече химиотерапия. Тази стратегия се нарича втора линия на химиотерапия . Може да се прилага и при пациенти, които първоначално са отговорили на първа линия химиотерапия, когато ракът започне да прогресира. Иринотекан е лекарство, което е показало удължаване на преживяемостта след неуспех на конвенционалната химиотерапия .
Друг вариант за пациентите е да участват в клинично изпитване при изследване на нови видове лечение.
Като алтернатива, при пациенти, които са получили рецидив след терапията, но рецидивът е бил повече от 3 месеца след първата химиотерапия, трябва да се обмисли повторното прилагане на същия режим на химиотерапия, тъй като той има ефект върху тумора и може да бъде ефективен отново.

Таргетни терапии
Таргетните терапии са лекарства, които действат върху специфични цели в раковите клетки, за да намалят растежа на раковите клетки. Те могат да бъдат добавени в режим на химиотерапия , за да се повиши ефективността му. Единствената тархетна терапия, налична за рак на стомаха, е трастузумаб *. Това е лекарство, насочено към протеин , наречен HER2, който е в голямо количество на повърхността на раковите клетки при някои видове рак на стомаха. Обикновено се прилага заедно с цисплатин и флуоропиримидин * при пациенти с HER2-положителен рак на стомаха. Други таргетни средства включват цетуксимаб *, панитумумаб * и бевацизумаб *, но тяхната употреба остава експериментална за рак на стомаха в момента и не трябва да се прилага извън клинични изпитвания .

Хирургия и лъчетерапия
Хирургията и лъчетерапията могат да помогнат за намаляване на определени симптоми при пациенти с рак на стомаха IV стадий.

Лъчетерапия
Пациенти с локално напреднало или рецидивиращо заболяване, при които има кървене от храносмилателния тракт или на които е тридно да се хранят поради запушване причинено от тумора, лъчетерапията може да донесе облекчение. Лъчетерапията може също да облекчи евентуална болка в стомаха или в костите, ако ракът се е разпространил в тях. Лъчетерапията има за цел да убие раковите клетки, като използва радиация, насочена към областта на тумора.
 
Хирургия
Резекцията на тумора чрез операция понякога може да облекчи пациента от възможни усложнения на растежа на рак на стомаха, включително: запушване в стомаха причинено от тумора; кървене в стомаха; и перфорация на стомашната стена. Мултидисциплинарен екип обаче трябва да обсъди ползите и рисковете на такава хирургическа интервенция, в съответствие с общото състояние на всеки пациент.

Запитване

Вашият Email 
Предмет 
Запитване 
Моля въведете следните символи: mcmmdseq Предпазва от SPAM!
    

Адресна информация

София, 1408

ул. Нишава № 121

help@onconavigator.info

0885 906-376