Menu

Рак на ендометриума - Лечение

Индекс на съдържанието

Основното лечение е хирургичното. Лъчетерапията и химиотерапията, използвани след хирургия, се наричат адювантни лечения, което означава, че се използват допълнително към хирургията.
Леченията, изложени долу имат своите ползи, рискове и контраиндикации. Препоръчва се да попитате лекаря относно очакваните ползи и рискове от всяко едно лечение, за да сте напълно информирани за последствията. За някои пациенти може да бъде показана повече от една терапия и изборът трябва да бъде направен съгласно рисковете и ползите на всяко едно лечение.
Хирургия
Предоперативна оценка се провежда за всеки един пациент. Операция може да не бъде подходяща при 5-10% от пациентите с еднометриален карцином, поради медицински контраиндикации и риска от анестезията. Това обикновено се дължи на състояния като обезитет, диабет и сърдечни заболявания. Пациенти, които се приемат за операбилни, целта на интервенцията е прецизно стадиране и премахване на матката с тумора.

Стадиране на болестта
Операцията дава достъп до коректно стадиране. Това се постига чрез оглеждане на тумора, оценяване на размерите му, проверка дали има ракови клетки в цервикса, овариалните тръби, яйчниците, лимфните възли или навсякъде другаде, където има съмнение за процес. По време на операцията хирурзите оглеждат и палпират други абдоминални органи (черен дроб, диафрагма, оментум, перитонеалните повърхности). Хирурзите поставят и течност в коремната кухина и след това я абсорбират и изпращат за изследване за наличие на ракови клетки. Това се нарича перитонеално измиване (плакнене).
Всички тъкани, премахнати по време на операция се изпращат в лабораторията, за да бъдат изследвани от патолог (хистопатологично изследване).

Отстраняване на тумора
Матката, в която се съдържа тумора, ще бъде отстранена. Операцията включва отстраняване на матката ,двете тръби и двата яйчника. Премахването на матката се нарича хистеректомия, а отстраняването на двете тръби и двата яйчника се нарича билатерална салпинго-орфоектомия или билатерална салпинго-овариалнаектомия.
Пациенти със стадий I, II и III тази операция може да бъде извършена чрез разрез на долната част на корема (лапаротомия) или чрез техника, наречена лапароскопски асистирана вагинална хистеректомия. Тази техника използва видео камера, която прожектира и уголемява образа на телевизионен екран, с цел да се визуализира матката, яйчниците и тръбите и да помогне при отстраняването им през вагината. Тази съвременна техника има същия ефект като лапаротомията, но има и предимства като по-малък болничен престой и по-малко усложения по време и след операция.

Стандартният подход при стадий I включва отстраняване на матката, яйчниците и тръбите с или без премахване на лимфни възли. Много хирурзи препоръчват отстраняване на лимфни възли при пациенти, принадлежащи към средно и високо рисковата група.
Хирургичният подход при стадий II включва премахването на матката, тръбите и яйчниците, както и тазови лимфни възли с или без отстраняването на парааортни лимфни възли.
При пациенти в стадий III и IV целта на интервенцията е да отстрани възможно най-много количество от тумора, доколкото това е възможно. Това се нарича циторедиктивна хирургия.
Редица лимфни възли в таза и по протежението на аортата могат да бъдат отстранени.
Отстраняват се лимфни възли от тазовата зона и по протежение на аортата. Тази процедура варира между различните болници и специалисти. Дори когато отстраняването на лимфни възли помага на лекарите да бъдат по-прецизни в стадирането, самото премахване на лимфните възли няма доказана полза за прогнозата и лечението. Отстраняването на лимфни възли повишава риска от лимфедем, това е състояние при което се получава оток, вследствие на нарушен лимфен дренаж. Отокът се акумулира най-често в краката. От друга стана това помага за стадирането и откриването на пациенти, които могат да се нуждаят от адювантна терапия. Много хирурзи предлагат отстраняването на лимфните възли при всички пациенти, освен при тези в стадий IA и степен на диференциация на карцинома, която да е висока до средна.

Адювантна терапия
Адювантната терапия е лечение, което се прилага като допълнително на хирургията. Няма дефинитивни данни, подкрепящи адювантната терапия, при пациенти, чието заболяване е ограничено в матката (локализирани ендометриални карциноми). За всички стадий има все още противоречия и недостатъчно доказателства за най-добро и оптимално лечение. Препоръчва се решението, което се поставя за лечение на ендометриален рак да се взима от интердисциплинарен екип от медицински професионалисти. Съвкупността от лекари с различни специалности, обсъждащи лечението на онкоболни пациенти се нарича онкокомисия. При събиранията на екипа се обсъжда информацията относно пациента и тумора, обсъдена по-горе.

Адювантна терапия за I стадий
Опциите за пациенти в I стадий включват :
• Обзервация, която се състои от медицинска консултация, провеждана редовно, снемане на анамнеза (събиране на данни за медицинската история на пациента), физикално и вагинално изследване. Допълнителни изследвания, като образна диагностика, кръвни тестове и преглед под анестезия, могат да бъдат предприети, ако има индикации и симптоми.
• Адювантна вагинална брахитерапия, която представлява вътрешен тип лъчетерапия, при която източника на радиация се поставя във вагината.
• Адювантна тазова лъчетерапия, представлява облъчване с радиация от външен източник и лъчите са насочени към таза.

Адювантна химиотерапия е лечение, което използва противоракови лекарства, за да унищожат раковите клетки или да забавят напредването на заболяването. Не е напълно ясно, коя от всички комбинации е най-добра, но в нея трябва да бъде включен един платинев препарат (cisplatin или carboplatin са платиневи лекарства, използвани в лечението на ендометриален рак).
При пациенти в първи стадий, изборът на допълнително лечение след операция зависи основно от риска за рецидив.
Пациенти с нисък риск от рецидив (стадий IA и средно до високо диференциран тумор) се прилага обзервация.
Пациенти със среден риск от рецидив (или стадий IB и средно до високо диферанциран тумор, или стадий IA и ниско диференциран карцином):
• Обзервация е опция, но се предлага и брахитерапия.
• Адювантна тазова лъче- и химиотерапия могат да бъдат обсъждани, когато пациентът е по-възрастен от 60 години, когато е открито лимфоваскуларно засягане или когато туморът е с големи размери.
Пациенти с висок риск от рецидив (стадий IB и ниско диференциран карцином):
• Адювантна тазова лъчетерапия се препоръчва
• Адювантна химиотерапия може да бъде дискутирана, когато пациентът е над 60 годишна възраст, когато е открито лимфоваскуларно засягане и когато размерите на тумора са големи.

Адювантно лечение за стадий II
Опциите за пациенти в стадий II включват:
• Адювантна вагинална брахитерапия, което е вътрешен тип лъчетерапия, при която източникът на лъчения се поставя във вагината.
• Адювантна тазова лъчетерапия, представлява облъчване с радиация от външен източник и лъчите са насочени към таза.
• Адювантна химиотерапия е лечение, което използва противоракови лекарства, за да унищожат раковите клетки или да забавят напредването на заболяването. Не е напълно ясно, коя от всички комбинации е най-добра, но в нея трябва да бъде включен един платинев препарат (cisplatin или carboplatin са платиневи лекарства, използвани в лечението на ендометриален рак).
Вагинална брахитерапия може да бъде използвана само при пациенти със средна до висока степен на диференциация на тумора, без лимфоваскуларно засягане и при липса на ракови клетки в отстранените лимфни възли.
Когато лимфните възли не са били проверени по време на операцията се препоръчва тазова лъчетерапия и вагинална брахитерапия.
Адювантна химиотерапия може да се има предвид самостоятелно или в комбинация с тазова лъчетерапия. Използването на адювантна химиотерапия може да предотврати извънтазови рецидиви (още познати като метастази). Не е напълно ясно, коя от всички комбинации е най-добра, но в нея трябва да бъде включен един платинев препарат (cisplatin или carboplatin са платиневи лекарства, използвани в лечението на ендометриален рак).

Лечение на напреднало заболяване (стадий III и IV)
Лечението на напреднал ендометриален карцином включва комбинация от оперативно лечение, химиотерапия и лъчетерапия. При 5-10% от пациентите с напреднал ендометриален рак няма да бъде възможно да се приложи хирургично лечение поради медицински контраиндикации. Тези пациенти могат да бъдат лекувани с външна лъчетерапия (лъченията се генерират от машина и са насочени към областта на тумора) и/или брахитерапия (вътрешна лъчетерапия, при която източникът се поставя в тялото и излъчва отвътре радиация) и със допълнително системно лечение.
Адювантно лечение на пациенти в стадий III
Опциите за адюванто лечение са :
• Адювантна брахитерапия
• Адювантна тазова лъчетерапия
• Адювантна химиотерапия

Исторически адювантната тазова лъчетерапия и вагиналната брахитерапия са били препоръчвани на пациенти в стадий III. Днес има повече доказателства ,подкрепящи решението да се препоръча химиотерапия на мястото или в комбинация с лъчетерапия. Оптималното лечение трябва да се обсъди с лекарите.
Адювантната химиотерапия трябва да включва поне един платинев препарат (cisplatin или carboplatin са платиневи лекарства, използвани в лечението на ендометриален рак).
Важно е да се отбележи, че и двата вида лъчетерапия предпазват от локален тазов рецидив, докато химиотерапията предпазва системно цялото тяло от метастази.

Лечение на пациенти в IV стадий
При пациенти в IV стадий целта на лечението след циторедуктивна хирургична интервенция е то да действа на останалите ракови клетки, останали в тялото на пациента. Постоперативаната лъчетерапия има локален ефект в таза. Системната терапия влияе на всички ракови клетки в тялото, а не само локално. Системното лечение може да се състои от химиотерапия или хормонотерапия.
Химиотерапия включва лекарства от групата на платиневите препарати, антрациклините и таксаните. Paclitaxel базирани режими се предпочитат като първа линия химиотерапия, тъй като са доста ефективни и се понасят добре от пациента.
Използването на хормонални препарати се препоръчва само при пациенти с ендометроиден хистологичен тип. Използват се лекарства, съдържащи хормона прогестерон. Tamoxifen и ароматазни инхибитори са други два препарата, които се използват.
Терапиите на всеки един пациент трябва да бъдат индивидуализирани, съгласно нуждите, прогнозата и здравния статус на всеки един пациент.

Специфика при терапията на папиларен серозен и прозрачно клетъчен карциноми
Папиларните серозни карциноми и прозрачно клетъчните са по-агресивни тумори, но по-рядко срещани, в сравнение с ендометроидния. Те изискват цялостно стадиране с премахване на матката, яйчниците, овариалните тръби, тазови и парааортални лимфни възли , както и премахване на апендикса, биопсия и отстраняване на абдоминалната лигавица. Платина базирана адювантна химиотерапия се предлага за рано хванато заболяване (стадий I и II). Платина базирана химиотерапия се препоръчва при пациенти с напреднало заболяване (стадий III и IV). Същите химиотерапевтични схеми могат да бъдат приложени и при епителен овариален карцином, при пациенти с напреднало заболяване, с рецидив и с папиларен серозен и прозрачноклетъчен карцином. Папиларните серозни карциноми не отговарят на хормонотерапия.

Запитване

Вашият Email 
Предмет 
Запитване 
Моля въведете следните символи: bnzshxhz Предпазва от SPAM!
    

Адресна информация

София, 1408

ул. Нишава № 121

help@onconavigator.info

0885 906-376