Menu

Миелом - Стадии

Индекс на съдържанието

Важна информация относно миелома
Лечение на заболяването не се налага когато няма симптоми. Стадиране и цитогенетични тестове не са необходими за асимптоматични пациенти.
Стадиране
Информация относно стадия е необходима когато заболяването е симптоматично и е нужно започване на лечение. Тя е важна за подбиране на най-доброто лечение. Колкото по-нисък е стадия, толкова прогнозата е по-добра. Интернационалната стадираща система (ISS) се използва за стадирането на това заболяване. Тя се базира само на нивата на албумина и бета-2-микроглобулина.

Стадий

Дефиниция

Стадий I

Серумен бета-2-микроглобулин < 3.5 mg/dl и серумен албумин > 3.5 g/dl

Стадий II

Не е стадий I или III

Стадий III

Серумен бета-2-микроглобулин >5.5mg/dl

Цитогенетичните изследвания дават допълнително информация относно прогнозата на заболяването, тъй като се знае че някои генетични абнормалности са свързани с по-лоша прогноза.

Как да оценим отговора към терапия
Ефективността на терапията се оценява по редукцията на моноклонално антитяло в серума или урината. Допълнителни изследвания като оценяване на костния мозък могат да се извършат ако лекаря прецени че са необходими или част от клинично проучване.

Вид на отговора

Дефиниция

Сторго пълен отговор

Изчезване на моноклоналния протеин в серума или урината (имунофиксация, негативен тест за свободни леки вериги, липса на туморни плазматични клетки в костния мозък)

Пълен отговор

Изчезване на моноклоналния протеин в серума и/или урината (имунофиксация, негативен тест за свободни леки вериги, <5% туморни плазматични клетки в костния мозък)

Много добър частичен отговор

90% или по-голяма редукция на серумния моноклонален протеин и <100mg/24h в урината и/или наличие на протеин в урината установяващ се с имунофикасация но не и с електрофореза.

Частичен отговор

>50% редукция на серумното моноклонално антитяло и редукция на 24 часов уринарен протеин или <200mg/24h

Пациенти при които не може да се измери серумното или уринното съдържание на моноклонално антитяло може да се изпозлва изследване на включените и изключените свободни леки вериги. Когато и свободните вериги не могат да бъдат измерени се използва процента на костномозъчните туморни клетки.

Поява на нови лезии или разширяване на стари.

Минимален отговор

Същото като при частичния отговор но намаляване на моноклонален протеин в урина или среум с <25% но не повече от 49%

Стабилно заболяване

Критериите не запълват изискванията горе изброените видове отговори.

Прогресиращо заболяване

Всеки един от изброените критерии

Нарастване с 25% от най-ниско потвърдения отговор при един или повече от следните критерии:

Серумен или уринарен моноклонален протеин

Разликата между нивата на свурзаните и свободните леки вериги при пациенти които не могат да им се измерят антителата

При пациенти които не могат да се използват горните два критерия – процент на туморни плазматични клетки в костен мозък

Появата на нови лезии или разширяване на стари, ако това е единствения показател за оценка

Нарастване на плазматични клетки в кръвта, ако това е единствения показател за оценка

Има три въпроса на които трябва да се отговори, когато се избира лечението на мултипления миелом:
1) Заболяването ограничено ли е в едно място без да засяга генерално костите?
2) Симптоматично ли е заболяването?
3) Автоложната костномозъчна трансплантация опция ли е?

Запитване

Вашият Email 
Предмет 
Запитване 
Моля въведете следните символи: ppsdoggl Предпазва от SPAM!
    

Адресна информация

София, 1408

ул. Нишава № 121

help@onconavigator.info

0885 906-376