Menu

Остра миелоидна левкемия - Класификация

Индекс на съдържанието

• Класификация
Лекарите използват класификационна система за да определят прогнозата и леченеието. Разграничаването на остра промиелоцитна левкимия (ОПЛ) от други видове ОМЛ е от критична важност за терапията. Специфична генетична мутация, предизвикана от транслокация или абнормно пренареждане на генетичен материал от една хромозома върху друга (хромозоми 15 и 17) води до манифестирането на тази уникална форма на левкимия позната като ОПЛ. Преместването на две хромозоми една до друга се нарича транслокация.
Преместването на двете хромозоми една до друга води до контакт на гени които обикновено са разделени. Новия ген е причината за възникване на ОПЛ. Диагностицирането на ОПЛ се асоциира с по-добра прогноза и специфично лечение, включващо терапия с витамини, които предизвикват узряване на клетки.
• Прогноза и класификация на риска
За разлика от другите онкологични заболявания, които се образуват в едно определено място (като ракът на гърдата в пределите на жлезата и простатния карцином в пределите не жлезата) и после прогресират и метастазират, левкимията се приема че е разористранена в цялото тяло поради кръвната циркулация. Поради тази причина прогнозата не се определя от обхвата на заболяването и засегнатите части на тялото. Прогнозата се определя от характеристиките на пациентите, най-вежната от които е възрастта и харектеристиките на левкимичните клетки. Специфичните мутации индентифицирани в хромозомите класифицират прогнозата на пациента като добра, средна или лоша. Нови мутации се класифицират от лекарите в едно от трите нива. ОПЛ примерно, се предизвиква от транслокация между 15 и 17 хромозома и това е добър прогностичен маркер, което означава че се поддава лесно на лечение. Други добри маркери са транслокация на 8 и 21 хромозома, инверзия на 16-та хромозома. Наличието на множество обикновено повече от три хромозомни абнормалности се асоциират с лоша прогноза. Ако не се наблюдават мутации рискът се приема за среден.

Адресна информация

София, 1408

ул. Нишава № 121

help@onconavigator.info

0885 906-376