Menu

Рак на хранопровода - Стадии

Индекс на съдържанието

Лекарите използват стадирането, за да отразят разпространението на тумора в тялото и да предоставят някаква прогноза. Най-често използваната система за стадиране е TNM. Т отразява големината на тумора и засегнатите тъкани около него, N отразява засегнатите лимфни възли , а М отразява разпространението му в други части на тялото (метастази). Карциномът на хранопровода има 4 стадия, които са описани в таблицата долу.
Фундаментално важно е определянето на точния стадий, за да се назначи подходящо лечение. Колкото по-ранен е стадият, толкова по-добра е прогнозата. Стадирането се определя два пъти , веднъж след образните изследвания и още един път след хирургичната интервенция.

Таблицата долу показва различните стадии на езофагеалния карцином. Дефинициите могат да бъдат неразбираеми, затова попитайте лекаря към кой стадий спадате Вие.

Стадий

Дефиниция

Стадий 0

Туморът се нарича in situ карцином, което означава, че засяга само епитела или хистологичното изследване не показва рак, а дисплазия. Дисплазията е дезорганизация на клетките, покриващи хранопровода. Туморът не е засегнал лимфни възли или други части на тялото.

Стадий I

Туморът инфилтрира стената на хранопровода. Не е засегнал лимфните възли и други части на тялото

Стадий IA

Туморът инфилтрира мукозата (Т1а) или субмокозата (Т1b)

Стадий IB

Туморът инфилтрира muscularis propria (Т2)

Стадий II

Туморът инфилтрира най-дълбокия слой на стената на хранопровода, наречен адвентиция или е засегнал 1 до 2 близко разположени лимфни възела. Не са засегнати други части на тялото

Стадий IIA

Туморът инфилтрира адвентицията (Т3) и няма засегнати лимфни възли.

Стадий IIB

Туморът инфилтрира мукозата (Т1а), субмукозата (Т1b) или мускулния слой (Т2) и засяга 1 до 2 близко разположени лимфни възли.

Стадий III

Туморът засяга повече от 2 лимфни възела или е започнал да инфилтрира околните тъкани около хранопровода. Не са засегнати други части на тялото

Стадий IIIA

-Туморът инфилтрира плеврата, перикардът или диафрагмата и не са засегнати лимфни възли или

- туморът е инфилтрирал адвентицията и 1 до 2 лимфни възела са засегнати или

- туморът инфилтрира мукозата, субмукозата или мускулния слой със засягане на 3 до 6 регионални лимфни възли.

Стадий IIIB

Туморът е инфилтрирал адвентицията и е засегнал 3 до 6 регионални лимфни възли

Стадий IIIC

-Туморът инфилтрира плеврата, петикарда или диафрагмата и са засегнати 1 до 6 лимфни възли или

- Туморът инфилтрира околни тъкани като аортата, прешлените или трахеата, независимо от засегнатите лимфни възли

- Засегнати са повече от 6 лимфни възела независимо от степента на инфилтрация на стената на хранопровода

Стадий IV

Има метастази в други части на тялото, независимо от степента на инфилтрация и броят на засегнатите лимфни възли

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Резектабилност – хирурзите определят дали туморът е операбилен (резектабилен), което означава, че карциномът може да бъде напълно премахнат с операция, или като неопреабилен (нерезектабилен), т.е не е възможно хирургичното му отстраняване. Туморът може да бъде неоперабилен, ако е прораснал далече в околни тъкани и лимфни възли, ако е твърде близо до големи кръвоносни съдове, или ако има метастази. Няма ясна граница между операбилен и неоперабилен тумор съгласно TNM класификацията, но по-често ранните стадии са операбилни. Решението за операция се взима и съгласно общото състояние на пациета.
• Точната локализация на тумора в хранопровода
За да се направи най-добрия избор на лечение е важно да се знае точната локализация на тумора. Според вертикалната локализация туморите на хранопровода се делят на :
-Шийна локализация, което кореспондира с горната част, локализирана в шията
- интраторакална локализация, което кореспондира със средната част, разположена в гръдния кош
- гастроезофагиалната връзка, кореспондира на най-долната част, където се осъществява връзката със стомаха
• Резултатите от биопсията
Биопсията се изследва в лаборатория от патолог. Изследването се нарича хистопатологично. То включва изследване на тумора и лимфните възли след операция. Това е важна част от практиката, която потвърждава резултатите от биопсията и дава повече информация за тумора. Резултатите включват:
• Хистологичен тип
Хистологичния тип е базиран на вида на клетките под микроскоп. Ако клетките са плоски, се отнася за плоскоклетъчен карцином. Ако клетките са мукус продуциращи, се касае за аденокарцином. Възможно е и установяване на дребноклетъчен карцином, който е голяма рядкост и се лекува според правилата. Информацията в този наръчник за пациенти не се отнася за дребноклетъчен карцином.
• Степен на диференцираност
Тя се базира на това до колко туморните клетки приличат на нормалните клетки на хранопровода. Има три степени на диференцираност. Висока (клетките приличат на нормалните) , средна (клетките имат известни прилики с нормалните) и ниска (клетките не приличат на нормалните). Колкото по-високо диференциран е туморът, толкова по-малко е агресивен и прогнозата е добра, както и обратното.
Освен наблюдаването на биопсията под микроскоп, патологът извършва и други тестове, даващи информация за гените на тумора. Тези изследвания включват имунохистохимия и флуресцентна хибридизация (FISH).
• HER2-статус
Тестът се извършва при аденокарциноми ,локализирани в най-долната част на хранопровода, в близост с връзката му със стомаха. Чрез FISH или имунохистохимия патологът изследва клетките. Някои клетки имат амплификация на ген, наречен HER2, което означава, че има твърде много копия в една хромозома. HER2 генът е отговорен за синтеза на протеин, който може да направи клетката злокачествена , като действа върху деленето и миграцията. Когато се доказват повече копия на HER2 и има голямо наличие на протеина, говорим за HER2 - позитивен тумор , в противен случаи са негативни. HER2 туморите са по-агресивни.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Запитване

Вашият Email 
Предмет 
Запитване 
Моля въведете следните символи: qzyqmkjv Предпазва от SPAM!
    

Адресна информация

София, 1408

ул. Нишава № 121

help@onconavigator.info

0885 906-376