Menu

Рак на гърдата - Стадии

Индекс на съдържанието

Стадирането е важен етап, от който зависи какво лечение ще се назначи. Стадирането служи за описване на размерите, позицията на тумора и евентуалното му разпространение. Стадирането включва физикалния преглед, изследвания на кръвта и резултатите от образната диагностика. Може да се наложи да се проведат допълнителни изследвания като компютърна томография (CT) на гръден кош, ЯМР на корем и ултразвук, както и позитрон емисионна компютърна томография(PET).
• Скенер (компютърна томография) –вид рентгеново изследване, което дава възможност на специалиста да види вътрешните органи на различни срезове.
• ЯМР- използва магнитни полета и радио вълни за изобразяването на вътрешността на тялото
• Сцинтиграфия на кости – инжектира се малка доза през вена на радиоактивно вещество, което позволява на специалиста да разгледа костите на пациента за промени в тях.
• PET- скенер – използва се вещество с ниска доза радиация. Този метод се използва за откриване на малки метастази и други промени, които не могат да бъдат открити от CT или ЯМР.
Хирургичното стадиране се основава на тъканите, премахнати след операцията.

При стадирането на карцинома се използват букви и римски цифри. При рака на гърдата има пет стадия, изобразявани с римските цифри 0 –IV. Колкото по-ранен е стадият, толкова е по-добра прогнозата. Системата TNM включва:
• Големина на тумора – Т
• Ако са засегнати лимфни възли – N
• Ако има метастази – М

Биопсия на лимфни възли
Биопсията на лимфните възли е важна част от стадирането на заболяването. Тънкоиглена аспирация на подозрителни лимфни възли се използва за потвърждаване или отхвърляне на лимфни метастази. За да се оцени степента на въвличане на лимфните възли, се прави биопсия на сентинелните лимфни възли (това са лимфни възли, които е най- вероятно да бъдат засегнати първи от карцинома).

Стадирането е подробно описано по-долу. Лекарят ще определи към коя група спадате.

Стадий 0. Неинвазивен тумор, ограничен в гърдата.(TIsN0M0)

Стадий I. Туморът е малък и ограничен в гърдата или засяга сентинелни лимфни възли.
Стадий IA. Тъморът не е по-голям от 20 мм в диаметър и е ограничен в гърдата. (T1N0M0)
Стадий IB. Няма доказателства за първичен тумор (Т0) или туморът не е по-голям от 20 мм в диаметър (Т1), но има микрометастази не по-големи от 2 мм в аксиларните (подмишнични) лимфни възли, намиращи се от същата страна на засегнатата гърда (ипсилатерални). Лимфните възли са подвижни (N1); няма метастази (М0).

Стадий II. Туморът е в гърдата и/или в околните лимфни възли.
Стадий IIA. Няма доказателства за първичен тумор (Т0) или туморът не е по-голям от 20 мм в диаметър (Т1), но има метастази в ипсилатералните аксиларни лимфни възли и лимфните възли са подвижни (N1). Няма далечни метастази (М0)
Туморът е по-голям от 20 мм , но не по-голям от 50 мм в диаметър (Т2) и е ограничен в гърдата (N0); няма далечни метастази (M0)
Стадий IIB. Туморът е по-голям от 20 мм , но не по-голям от 50 мм в диаметър (Т2), има метастази в ипсилатералните аксиларни лимфни възли и лимфните възли са подвижни (N1). Няма далечни метастази (М0).
Туморът е по-голям от 50 мм в диаметър (Т3) и е ограничен в гърдата (N0); няма далечни метастази (М0)

Стадий III. Туморът се е разпространил до лимфните възли на гърдата, кожата на гърдата или гръдната стена
Стадий IIIA. Няма доказателства за първичен тумор (Т0) или туморът не е по-голям от 20 мм в диаметър (Т1) или туморът е по-голям от 20 мм , но не по-голям от 50 мм в диаметър (Т2) или туморът е по-голям от 50 мм в диаметър (Т3), има аксиларни ипсилатерални лимфни метастази и лимфните възли са твърди и неподвижни (N2); няма далечни метастази (М0).
Туморът е по-голям от 50 мм в диаметър (Т3), има метастази в ипсилатералните аксиларни лимфни възли и лимфните възли са подвижни (N1); няма далечни метастази (М0)
Стадий IIIB. Туморът може да е с всякакъв размер и е засегнал гръдната стена и/или кожата на гърдата (Т4), не са засегнати лимфни възли (N0) или има метастази в ипсилатералните аксиларни лимфни възли и лимфните възли са подвижни (N1), или лимфните възли са твърди и неподвижни (N2); няма далечни метастази (M0)
Стадий IIIC. Тумор във всякакъв стадий (T1 – T4), засегнати са аксиларни ипсилатерални лимфни възли трето ниво, ипсилатерлани лимфни възли в гърдата или ипсилатерални надключични лимфни възли (N2 или N3); няма далечни метастази (М0).

Стадий IV. Туморът се е разпространил до други части на тялото (всяко Т, всяко N и М1)

При лечението на карцинома на млечната жлеза се взимат предвид множество фактори. Някои от тях се определят от биопсията, но други могат да се определят само след операция и изследване на отстранения материал.

Хистология
Хистологията дава информация от кои структури точно е произлязъл туморът (дуктуси и лобули) и дали карциномът е инвазивен или неинвазивен. Може да докаже и някои от по-редките подтипове рак:
• Тубуларен карцином. Малки по размери и са оформени от структури, наподобяващи тръбички. Клетките са високо диференцирани, т.е наподобяват нормалните клетки и нарастват бавно.
• Муцинозните тумори са изградени от абнормални клетки, които „плуват“ в муцин (това е основна съставка на слузта - мукус)
• Медуларните тумори са меки, месести маси, които нарастват бавно и нямат тенденция за разпространяване извън гърдата.
• Папиларните тумори са изградени от малки пръстоподобни структури. Те са средно диференцирани, което означава, че клетките им не приличат на нормалните и те се делят и растат малко по-бързо от нормалните.

Степени на диференциране
Диференцираността определя доколко раковите клетки наподобяват нормалните клетки, от които са произлезли. Има високо (приличат на нормални клетки) , средно (различават се от нормалните, но имат сходни черти) и ниско диференцирани ракови клетки ( не се открива никаква прилика с нормалните клетки). Колкото по-високо диференцирани са клетките, толкова туморът е по-малко агресивен и обратното.

Хормонален рецептурен статус и HER2 генна експресия.
Естроген и прогестерон са полови хормони, които присъстват повече у жени и в малки количества при мъже. Растежът на някои тумори на гърдата може да зависи от доставката на естроген и/или прогестерон. Този тип ракови клетки имат рецептори за полови хормони по повърхността си, към които се прикрепят естроген и/или прогестерон и по този начин стимулират растежа. Тумори с експресия на естроген рецептори се наричат ER- позитивни и могат да бъдат лекувани с лекарства ,които намаляват снабдяването на клетките с естроген. Медикаментите действат върху самите рецептори или премахват хормоните от кръвния ток.
HER2 се експресират на повърхността на всички здрави клетки и участват в нормалните процеси на растеж и делене. Около 20% от карциномите на млечната жлеза имат абнормално високи нива на HER2 рецептори. Тези тумори се наричат HER2- позитивни и имат тендеция към по-бързо нарастване, сравнени с HER2-негативните тумори. Лечението на тези тумори включва лекарства, които блокират HER2 рецепторите и забавят растежа на карцинома.
HER2 и хормоналните рецептори играят важна роля при определяне на лечението.
Хормоналната рецепторна и HER2 експресия се установяват с научен метод, наречен имунохистохимия. Върху биопсията от тумора се нанасят химикали, с помощта на които се отчита резултата. Съществува и друг начин за изследване, наречен in situ хибридизация, чрез които се локализират специфични гени, позволявайки на специалиста да разбере дали има допълнителни генни копия на HER2 рецепторите. Експресията на хормонални рецептори и HER2 рецептори не са разположени равномерно в тумора, поради което задължително се прави второ изследване на отстранените тъкани след операцията.

Пролиферационни маркери
Други маркери също могат да бъдат изследвани от биопсията или от тъканите, премахнати след операцията. Примерно KI-67 е протеин, намиращ се в клетки, които се делят, но не и когато „почиват“. Следователно, ако KI-67 е висок и присъства в много клетки, туморът нараства бързо.
Профил на генната експресия показва отличителни гени на тумора и може да се използва за определяне на риска на пациента. Използването им варира в различните страни поради икономически съображения.
Подтипове карциноми
Ракът на гърдата може да бъде разделен на подтипове, съгласно биомаркерите. Тези субтипове са описани в таблицата и дават информация на клинициста за лечение и прогноза.

Подтип Дефиниция Характеристики
Луминален тип А   ER-позитивни
HER2 – негативни
KI-67 – ниско
PgR- високо
Ниско рисков молекулярен подпис
Луминален тип Б  HER 2 негативен ER-позитивен
HER2- негативен
KI-67 високо или PgR ниско
Високо рисков молекулярен подпис
   HER 2 позитивен ER-позитивен
HER2 – позитивен
Всяко KI-67
Всяко PgR
HER2 Свръхекспресия  HER2 – позитивен, нелуминален HER2 – позитивен
ER и PgR липсват
Базално подобен  тройно негативен HER2 негативен
ЕR и PgR негативни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Запитване

Вашият Email 
Предмет 
Запитване 
Моля въведете следните символи: pscflarb Предпазва от SPAM!
    

Адресна информация

София, 1408

ул. Нишава № 121

help@onconavigator.info

0885 906-376